11آذر 1400

هیات مدیره دوره نهم

جناب آقای روح اله وکیلی

ریاست کانون

خانم سمیه اکبری

نایب رئیس

جناب آقای سیامک آرین پور

 بازرس و نماینده شورای اجرایی

جناب آقای بهروز رستمی

عضو اصلی

جناب آقای علی اسدی

عضو اصلی

جناب آقای بیژن قنبری

علی البدل

جناب آقای محدرضا احمدی

علی البدل

جناب آقای رضا سنجابی

علی البدل