07تیر 1402

دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

دادگاه انتظامي

شعبه اول دادگاه انتظامی کانون

جناب آقای مصطفی نیری

ریاست دادگاه

جناب آقای سیروس آزادی

دادرس دادگاه

جناب آقای کیوان کیادی

دادرس دادگاه


شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون

جناب آقای شیرزاد محمودی

ریاست دادگاه

جناب آقای رضا سنجابی

دادرس دادگاه

جناب آقای فرزاد کاکایی

دادرس دادگاه