06تیر 1402

کمیسیون فرهنگ و هنر

جناب آقای مهدی کیانی

مسئول کمیسیون

جناب آقای حمیدرضا پیروزی

عضو کمیسیون

جناب آقای احسان عباسی

عضو کمیسیون

خانم سارا اله ویسی

عضو کمیسیون

خانم الهام عباسی

عضو کمیسیون

جناب آقای سیدجمال حسینی

عضو کمیسیون

جناب آقای آرش رجبی کرمانشاهی

عضو کمیسیون