06تیر 1402

نمایندگان کانون در اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

نمایندگان کانون در اتحادیه

جناب آقای سیامک آرین پور

(نماینده کانون در شورای اجرایی)

جناب آقای احسان زررخ

(نماینده کانون در کمیسیون انفورماتیک)

دبیر کمیسیون انفورماتیک اسکودا

عضو کارگروه اتوماسیون اداری اسکودا