06تیر 1402

كميسيون بازرسي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

كميسيون بازرسي

جناب آقای مصطفی منصوری

مسئول کمیسیون

جناب آقای بابک آرین پور

عضو کمیسیون

جناب آقای احمد باهنر

عضو کمیسیون

جناب آقای رامین رضایی

عضو کمیسیون

جناب آقای حسین همتی

عضو کمیسیون

جناب آقای جلال منتظریانی

عضو کمیسیون

جناب آقای مهدی سلطانی

عضو کمیسیون

جناب آقای حامد مرادی

عضو کمیسیون

جناب آقای احسان القاسی

عضو کمیسیون

جناب آقای سیدجمال حسینی

عضو کمیسیون

جناب آقای احسان عباسی

عضو کمیسیون

جناب آقای سیروس کاظم پور

عضو کمیسیون

جناب آقای قاسم چشمه نوشی

عضو کمیسیون

جناب آقای رضا حقیقت جو

عضو کمیسیون

جناب آقای سعید خزایی

عضو کمیسیون

جناب آقای بهمن سرمستی

عضو کمیسیون

جناب آقای کامران ناصری

عضو کمیسیون

جناب آقای محمدرضا ویسی سطری

عضو کمیسیون

جناب آقای محسن فلاحی

عضو کمیسیون

جناب آقای مسعود فتاحی

عضو کمیسیون

خانم مریم غلامی

عضو کمیسیون

خانم مهناز طهماسبی

عضو کمیسیون

خانم آذر کیانی آذین

عضو کمیسیون

خانم فاطمه حیدری

عضو کمیسیون

خانم نساء همتی

عضو کمیسیون