12تیر 1402

درباره مرکز

درباره مرکز

.

.

.

برای دریافت هر کدام از فرم های مربوط به داوری بر روی گزینه مورد نیاز خود کلیک نمایید:

1. فرم اعلام استقلال و قبول داور

2. فرم برنامه زمان بندی روند داوری

3. فرم درخواست میانجی گری

4. فرم قرارنامه داوری

5. فرم موافقت نامه داوری بعد از وقوع اختلاف

6. نمونه شرط داوری

7. فرم درخواست داوری

8. فرم ثبت نام داوری

جناب آقای فریبرز انسانی مهر 

مسئول کمیسیون

جناب آقای مصطفی کلهری

عضو کمیسیون

جناب آقای رضا بکائی

عضو کمیسیون

خانم نجمه شاه آبادی

عضو کمیسیون

جناب آقای کاوه نیستانی

عضو کمیسیون

جناب آقای محمدجواد جعغری

عضو کمیسیون