16آذر 1392

هیات مدیره دوره دوم

هیات مدیره دوره دوم

جناب آقای علی بیگلری

ریاست کانون

جناب آقای روح اله وکیلی

نایب رئیس

جناب آقای مرحوم عبدالامیر سالمی

عضو اصلی

جناب آقای خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

جناب آقای محمدعلی کیادی

عضو اصلی

جناب آقای مصطفی نیری

علی البدل

جناب آقای حشمت اله دارابی

علی البدل

جناب آقای حسن گلبیدی

علی البدل