16آذر 1392

هیات مدیره دوره چهارم

هیات مدیره دوره چهارم

جناب آقای کیومرث سپهری

ریاست کانون

جناب آقای فریبرز انسانی مهر

نایب رئیس

جناب آقای پرویز علی پناه

عضو اصلی

جناب آقای روح اله وکیلی

عضو اصلی

جناب آقای علی بیگلری

عضو اصلی

جناب آقای محمدمهدی بارانیان

علی البدل

جناب آقای سیدطاهر نعلینی

علی البدل

جناب آقای حشمت اله دارابی

علی البدل