07تیر 1402

کمیسیون حقوق بشر

جناب آقای اردشیر محمدی

مسئول کمیسیون

خانم پروانه شهسواری

عضو کمیسیون

جناب آقای شهریار ابراهیمیان

عضو کمیسیون

جناب آقای مصطفی احمدیان

عضو کمیسیون

جناب آقای سیدمحمد اکبری

عضو کمیسیون

جناب آقای علی اسدی

عضو کمیسیون

جناب آقای محسن فلاحی

عضو کمیسیون

خانم سمیه سلیمی

عضو کمیسیون

جناب آقای محسن حسین آبادی

عضو کمیسیون

جناب آقای شهاب تجری

عضو کمیسیون